پلی استال POM

هوستافرم C9021

هوستافرم C9021

گرید : C9021

رنگ : بی رنگ

کشور : آلمان

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

هوستافرم C 110 BADA

هوستافرم C 110 BADA

گرید : C 110 BADA

رنگ : بی رنگ

کشور : آلمان

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

هوستافرم N2320 BASF

هوستافرم N2320 BASF

گرید : N2320 BASF

رنگ : بی رنگ

کشور : آلمان

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

هوستافرم FM 90

هوستافرم FM 90

گرید : FM 90

رنگ : بی رنگ

کشور : تایوان

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

هوستافرم M90

هوستافرم M90

گرید : M90

رنگ : بی رنگ

کشور : چین

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

هوستافرم/پلی استال POM

هوستافرم/پلی استال POM
کشور:کره

رنگ:بی رنگ

گرید: K300

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

پلی استال ساده POM

پلی استال ساده POM

رنگ:بی رنگ

گرید: ِDOPUNT

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…

Delrin 100

Delrin 100
پلی استال ساده POM

رنگ:بی رنگ

گرید: ِDOPUNT

کشور: آمریکا

Price: IRR 0.00

Loading Updating cart…